Darovaním 2% z Vašich daní

Spolupodielajte sa s nami 2 % z vašich daní ľudom, ktorí tú pomoc potrebujú a zároveň majú svoje jedinečné sny.

Tlačivá k poukázaniu 2%

Vyhlásenie s vyplnenými údajmi OZ Keď máš sen
!pozor!, vypočítaná suma 2% z dane sa po novom zaokrúhluje matematicky

Potvrdenie o zaplatení dane

Riadky vo Vyhlásení, príp. Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

IČO: 52689018
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno alebo názov: Keď máš sen
Sídlo: Slnečná 787/ 19  , 900 45 Malinovo

Ak chcem darovať 2% zaplatenej dane v roku 2022 , tak nezabudnite

do 15. februára 2023
Zamestnanec, ktorý si nepodáva sám daňové priznanie musí doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie „Potvrdenia o zaplatení dane“ zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke). Následne zamestnanec vyplní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“, ktorého prílohu tvorí „Potvrdenie o zaplatení dane“ od zamestnávateľa. Takto vyplnené tlačivá zamestnanec odovzdá DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne alebo poštou).

do 31. marca 2023
Fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si podáva daňové priznanie sama, musí podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť „Vyhlásenie“, ktoré je súčasťou daňového priznania 

Právnické osoby poukazujú v roku 2022 1%.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2. 

do 30. apríla 2023
Daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ musia doručiť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“, ktorého prílohu tvorí „Potvrdenie o zaplatení dane“ od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne alebo poštou).

ĎAKUJEME VÁM !